1-اگر دزد بودی چی ازم میدزدیدی؟

2-اگه پاک کن بودی چیمو پاک میکردی؟

3-اگه مداد بودی چی برام مینوشتی؟