پروردگارا!دوستانی دارم که روزگارکمترفرصت دیدارشان رامی دهداما توشاهد باش که قلبم برای سلامتی

 آنها شاد و باغم آنهاغمگین می شود


        ای کــاش از کلــمه دوستــت دارم

        بــی هیچ غرضــی بر زبان ها بــود!

        ای کــاش از گفتــن دوستــت دارم

         از تــرس سوءتفــاهم ها و

               غلــط اندیشــی ها

         باز نمــی ایستـــادیم....

                                      ای کـــاش

          محبــت را بی هیــچ چشــم داشتــی

          حتــی چشم داشــت محبــت٬

          بــه او که دوستــش داریم هدیــه می دادیــم

               ای کـــاش...

                                   ای کـــاش...