مرا ببخش 

مرا ببخش اگرچه هنوز گنهكارم

مرا ببخش به پاكي درونت

به صفاي وجدانت

به مهر آتشينت

به سالهاي جواني كه به ظلم از بين رفت

 

مرا ببخش

ببخش به همه عطوفتي كه بين ما بود

ببخش به همه نگاههاي بي تفاوتي كه به سرنوشت ما چشم دوختند

به زمانهاي جدايي

به رنگهاي زيباي گلها

به همه آنچه كه برايت مقدس است

 

مرا ببخش همسفر گرامي

به روزهاي دوستي امان ببخش

به سالهاي كنار هم مبارزه كردنمان

به روز اول ديدار

به روز اول هم سخن شدن

 

مرا ببخش به روزهاي سخت جدايي

به روزهاي بيخبري از تو

به سالهاي كه در آينده مي آيد و مي رود

به نگاه نگران مادر

به شبهاي حسرت زده ديدار

 

مهربان رفيق هميشگي ام

مرا ببخش

به خاطر همه مهرباني كه در حقم داشتي

مرا ببخش

دوستت دارم