برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

عشقی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ارزشی ندارد عشق باید توان پرتاب انسان

به سوی هدفهای راستین را داشته باشد

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

اگر شور زندگی و امید را ، در پیکره خاکستری یاران خویش بارور کنیم تنهایی هیچ گاه به

سراغ مان نخواهد آمد