امروز میرم دنبال اساسنامه

ببخشید که طولش دادم .دوستان توجه کنند که روز جمعه آینده در سالن کیمیا جلسه هست که در مورد افتتاحیه انجمنه و سخنران پرفوسور نظری پور از طرف راهنمای ارجمندم آقا مهدی هستند /حتما تشریف بیارید که من هم حرفهایی دارم