هفته قبل کار وحشتناکی انجام دادم که همه نصیحتم کردند و ازم دلخور شدند

اما شکر خدا این هفته همه ثمره اون کارمو دیدند و ....

بخدا اینقد بهم فشار آوردن که خودمم به خودم شک کردم