@ هيچ وقت به كوچه بن بست ناسزا نگو     رنج بن بست بودنش برايش كافيست.

@ من الاغی دیدم یونجه را می‌فهمید

@ خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت , حیوانات را شهوت داد بدون عقل و انسان را شهوت داد با عقل.هر انسانی عقلش به شهوتش غلبه کند بهتر از فرشتگان است .هر انسانی شهوتش بر عقلش غلبه کند بدتر از حیوانات است.

@ اگر کسی به اشتباه خود اعتراف کرد، به احترام او، از جای برخیزید و متواضعانه کلاه از سر بردارید

@ هر روز، همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته ای

@ تا درون را نسازم آبادی های بیرون افسانه است

@ یادم باشد و یادت نرود که ما برای یکبار ایستادن هزاران بار فرو افتادیم

@ اگر میدانستید چه كسی همواره كنارتان است .... هرگز به دلتان ترس راه نمی دادید

@ هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند یک غرال شروع به دویدن میکند و می داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا کشته نشود . هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند یک شیر شروع به دویدن می کند و می داند که باید سریع تر از آن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد . مهم نیست غزال هستی یا شیر ! با طلوع خورشید دویدن را آغاز کن.

@ چه آوازهای ملکوتی که در سکوت عظیم این زمین هست و نمی شنويم!

@ چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت اگر هر کس به اندازه دانش و تجربه اش حرف می زد.

@ یادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود ، خودش سایه ای ندارد .

@ یادمان باشد که : هرروز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را .

@ یادمان باشد که : زخم نیست آنچه درد می آورد ، عفونت است .

@ یادمان باشد که :در حرکت همیشه افق های تازه هست .

@ یادمان باشد که : دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران  تعریف کنم .

@ یادمان باشد که : آنها که دوستشان می دارم می توانند دوستم نداشته باشند .

@ یادمان باشد که : فرار ما را به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه آزاد شدن .

@ یادمان باشد که : باور هایم شاید دروغ باشند .

@ یادمان باشد که : لبخندم را توى آیینه جا نگذارم .

@ یادمان باشد که : لزومی ندارد همانقدر که تو برای من عزیزی ، من هم برایت عزیز باشم .

@ یادمان باشد که : محبتی که به دیگری می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد .

@ یادمان باشد که : اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید .

@ یادمان باشد که : دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند .

@ یادمان باشد که : تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است .

@ یادمان باشد که : آرامش جایی فراتر از ما نیست .....