مثل آن مسجد بین راهی تنهایم ........هر کس که می آید مسافر است می شکند

هم نمازش را ، هم دلم را...  و می رود.....