مهربانـــم !شرمنــده ام کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم … و غریبه هــا نظر” دادند…آفرین خوب مینویسی بیا کنارش درامدم کسب کن یا آمار “ بازدیدتو زیاد کن… کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم مهربانم