در تمام رنجهایی که می بریم .
صبر . . .
اوج احترام به حکمت خداوند است .