در منوی run دستور  nslookup  را اجرا کنید نشانی سایت موردنظر را واردکنید و سپس enter رافشار

دهید تا ip آن رابه دست آورید .