آیا می‌خواهید پیغام اطلاع از هزینه تماس در پایان هر تماس را فعال یا غیرفعال کنید. روش فعال‌سازی و یا غیرفعال کردن و لغو اطلاع از هزینه تماس هر دو را در ادامه می‌بینید:

 هر دو روش فعال کردن و غیر فعال کردن را در این برگه بخوانید.

اگر می‌خواهید این سرویس را فعال کنید یکی از دو روش زیر:

یا پیامک خالی به ۳۹۴۰ بفرستید و یا رمز فعال‌سازی زیر را بگیرید:

ستاره ۱۴۰ س ۳ س ۲ س ۵ س ۱ مربع

 

برای غیرفعال کردن هم می‌توانید پیام خالی به به ۳۹۴۱ بفرستید و یا کد زیر را بگیرید (البته بهتر است برای غیرفعال کردن کدهای زیر را به ترتیب بگیرید):

هر دو کد زیر را به ترتیب وارد کنید:

ستاره ۱۴۰ س ۳ س ۲ س ۵ س ۱ مربع

ستاره ۱۴۰ س ۳ س ۲ س ۵ س ۲ مربع

مطمئن شوید که هر دو کد بالا را به ترتیب گرفته اید.