سلام-یکی از طرحهای لوگو رو به نمایش گذاشتیم که درخواست کننده زیادی داشت