این کارت مال دوسال پیشه تازه دیدمش یاد اون روزا افتادم