دوستی نوشته بود چطور میشه میوه سیب را مکعب کرد طوری که کاملا طبیعی بنظر بیاد؟

تصمیم گرفتم جوابشو عملی نشون بدم .

زمان طراحی این سیب 15 دقیقه بود و چون دفه اولی بود که روی میوه کار میکردم طول کشید