برايــــم مهم نيســــت چه ميشـــود!!!
به همــــه ي باورهــــايم سوگنــــد!!!
هيچ چيــــزي برايــــم مهــــم نيســـت!!!
يک کــــلام!!!
من......
دســــــت از.....
دوســـــــــــت داشــــــتنـــــت نميکشــــم!!!
و اين يعنــــي...
نهايــــت خوشـــبختي!!!
گـيـــرم تـمـام دنـيـا بـگـويـنــد مـا مـال هــم نـيـسـتـيــم!!!
مــا بـه درد هـم نـمــيـخـوريـم!!!
گـيـــرم بـراي زيـر يـک سـقـف رفـتـن....
عـشـق ... آخـريـن مـعـيـار ايـن جـمـاعـت بــاشـد!!!
گـيـرم دوسـت داشـتـن بـدون سـنـد حـرام بـاشـد!!!
عـجـيـب بـاشـد!!!
بـاور نـکـردنـي بـاشـد!!!
مـــــن امـا...
گـيـــر ايـن گـيـــــرها نــيـسـتــم!!!
من تــا أبـد....
گـيـر چــشـمـان تــوام!!!
گير دوســت داشـتـنـت!!!
مـــيـخـــــواهــــم هــــمــه بــــدانــنـــــد کـــــه...
من برای دوست داشتنت
برای لمس دستانت
برای غرق شدن در آغوشت
از هیچکس اجازه نمیگیرم....
حتی خودت....