امروز یکی از خطاطی های دوران نوجوانیمو گذاشتم اینجا تجدید خاطرات شه

قلم با عشق میرقصد نه با قهر

مرکب از عسل باید نه از زهر