برگـَـــرد..
یادتـــــ ــ ـ
را
جا گذاشتــــ ـــ ـی..
نمی خواهم
عُــمری به این امید
باشَـــ ـــ ـم
كه
برای بُردنَش
بر می گردی