مرد از زن هم خیلی تنها تره!
مرد لاک ب ناخوناش نمیزنه ک هر وقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد
مرد موهاش بلند نیست ک توی بی کسی کوتاهش کنه خالی بشه و اینجوری لج کنه با همه دنیا
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه ب کسی گریه کنه تا خالی بشه
مرد حتی دردهاشو اشک که ن یه اخمه خشن میکنه و میچسبونه ب پیشونیش
مرد ها در برابر هر سختی سکوت میکنند
نمیتوانند وقتی ناراحت هستن گریه کنند بهانه بگیرند
مرد ها نمیتوانند ب تو بگویند منو بغل کن تا اروم شم
نمیتوانند ب تو بگویند میخواهم در اغوشه تو گریه کنم
ممکن است خیلی کسی رو دوست داشته باشن امانمیتوانند صداشونو مثله دختر بچه ها کنندو جیغ بزنندو بگن عاشقتم
مرد همه اینارو قورت میده ک بگوید یک مرد است
یک ادم محکم ک میتواند تکیه گاهت باشد

یه وقتایی یه جاهایی ب یه کسی باید گفت میم مثله مرد...