ساخت تصاویر متحرک کار بسیار آسانیست که با کمترین دانش

طراحی میتوانی زیباترین تصاویر متحرک را خلق کنی

تصویر مقابل را من در عرض چهار دقیقه ساختم-پس ناامید نشو و دنبالشو بگیر