7واقعيت در دنيا :
1- شما نمي توانيد صابون روي چشمانتان بريزيد .
2- شما نميتوانيد موهايتان را بشماريد .
3- شما نميتوانيد ازبيني خود نفس بکشيد زمانيکه،زبانتان بيرون است .
4- شما مورد سوم را انجام داديد .
5- زمانيکه انجام داديد،فهميديدکه ميتوانيداماشبيه به يک حيوان با وفا شديد . (باعرض معذرت)
6- لبخند ميزنيد،درحالي که سرکار رفته ايد .
7- براي ديگران share کنيد و انتقام اين را بگيريد .
سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا
1-شما آنقدر تنبل هستيد كه اين 26 تا سيا رو نخوندين
2-شما آنقدر سهل انگارهستيد كه متوجه نشديد يكي از آن ها سينا ميباشد
3-شما آنقدر ساده هستيد كه رفتيد بالا و پيدا نكرديد
4-من شما را سر كار گذاشتم
5-داريد مي سوزيد
6-بي مزه هم خودتي
7-از اينكه شما را سركار گذاشتم خوشحال باشيد
8-الان نفهميديد كه خوشحال رو اشتباه نوشته بودم
9-بازم رفتيد چك كرديد ولي من بازم سركارتون گذاشتم درست بود
10-هر چي فحش هم ميدي ....
براي هرکس که بفرستي شکلش عوض ميشه امتحان کن!