لحظه هاى ناب کودکى در پيچ و خم زمانه گم شد، دوستانم را روزگار گرفت. عشقم را عاشقى ديگر ربود، ما مانديم،تلخى چاى بى قند،خش خش برگها زير پا، ما مانديم و پوچى لحظه ها و نامردى زمانه. . . . روزگار غريبيست نازنينم .