1.عكس مورد نظر را باز كرده وكليد هاي تركيبي Ctrl+J را بزنيد تا يك كپي از آن بگيرد.

2.حال يك لايه ي جديد بين دولايه ايجاد كنيد.

3.حال در لايه ي جديد رنگ مشكي را وارد نماييد.

4.در گام بعدي مسير  Filter>texture>textureizer را برويد.

5.حال بايد Texture مخصوص پازل را انتخاب كنيد.

6.بدين منظور بايد به پوشه اي كه فتوشاپ را در آن نصب كرده ايد برويد.

7.براي فراخواني تصوير به مسير C>Program>adobe photo shope >Presets>texture>puzzleبرويد.

8.در پنجره ي باز شده scaling را روي 200 وRelief را روي 6 قرار دهيد و  Top Right را انتخاب نماييد.

9.حال ابزار Pen tools را انتخاب نماييد ومسير يكي از قطعات پازل را انتخاب نماييد.

10.كليد هاي تركيبي Ctrl+Enter را بزنيد تا به حالت انتخاب در آيد.

11.در گام بعدي به منوي Leyer>New>Leyer via cut برويد وآن را انتخاب كنيد.

12.حال قطعه ي پازل را جابه جا كنيد.

13.براي اينكه عكس از حات مصنوعي خارج شود روي لايه دابل كليك كنيد و در قسمت Drop Shadow 

Opacity را روي 60 وزاويه ي آن را 120 قرار دهيد وبه ترتيب اعداد 16 و 5و 16 را وارد كنيد.

14.به ترتيب قطعات را جابه جا نماييد.

15.در گام بعدي اندازه ي يك پازل دور تا دور قطعات پازل را انتخاب كنيد.

16.به منوي select>Inverse برويد تا انتخاب به حالت معكوس درآيد.

17.دكمه ي Delet را بزنيد.

18.حال به اندازه ي دلخواه سايه را به اين قسمت وارد كنيد.

همچنين ميتونيد با استفاده از ابزار بلور اطراف قسمت هايي كه انتخاب كرديد رو نرم كنيد.

موفق باشد.