تکرار یــــــــــــــک عمـــــــــــر....     تکرار یـــــــــــــــــــــــــک سال....     

تکرار یـــــــــــــــــــــــک ماه....

 تکرار یـــــک روز...   تکراریـــــــــــــــک ساعت...  تکراریـــــــــــــــک لحظه...

امسال فقط خودم تولـــدم رابه خودم تبریـک گفتم...