عجیبه،

دیدنت،حتی برای چند لحظه‌ی کوتاه...

حرف‌زدن باهات،حتی فقط چندجمله...

حس اینکه برات اهمیت دارم،حتی درحد یه احوال‌پرسی ساده...