خـــدای خــــوبــــم...!!خطا از مــن است...!!می دانـــــــم...!!

از من که سالهاست گفته ام...!!    * ایاک نعبد *...!!... اما به دیگران هم دلسپرده ام...!!

از مـن که سالهاست گفته ام...!!  * ایاک نستعین*...!!  اما به دیگران هم تکیه کرده ام...!!

اما رهایــم نـــکن...!! بیش از همیــــشه دلتنــــــگم...!! به انــــدازه ی تمـــام روزهای نبــــودنم...!!