به اطلاع مخاطبین محترم می رسانم که آموزش نرم افزار ایندیزاین فقط در غرب استان تهران آن هم فقط بصورت خصوصی آموزش داده میشود.بعلت مشکلات ایاب و ذهاب لطفا برای مناطق دیگر درخواست ندهید