مجله

تعرفه

طراحی جلد مجله – هر شماره


قیمت پایه 120.000 تومان

طراحی ماکت کلی مجله (یونیفورم، ساختار و شکل کلی  لی آوت)


قیمت پایه 500.000 تومان

طراحی و رسامی سرکلیشه، سرفصل و تصاویر کوچک (آگهی)


قیمت پایه 30.000 تومان

طراحی صفحه عنوان و فهرست


قیمت پایه 50.000 تومان

صفحه آرایی – مجله هر صفحه


قیمت پایه 20.000 تومان


روزنامه و ویژه نامه

تعرفه

طراحی صفحه اول  – هر شماره


قیمت پایه 80.000 تومان

طراحی ماکت 4 صفحه (یونیفورم، ساختار و شکل کلی  لی آوت)


قیمت پایه 80.000 تومان

طراحی و رسامی سرکلیشه، سرفصل و تصاویر کوچک (آگهی هر کادر)


قیمت پایه 15.000 تومان

طراحی  فهرست نیازمندیها


قیمت پایه 60.000 تومان

صفحه آرایی روزنامه – هر صفحه


قیمت پایه 50.000 تومان


فقط از طریق فرم زیر سفارش دهید