ساخت یک ‪New Gradient‬‬

    ‫همانطور که در آموزش پالت ‪ Swatch‬ذکر شد، یک ‪ gradient swatch‬نیز در این پالت وجود دارد. حاال می‬ ‫خواهیم ببینیم چگونه می توان ‪ gradient‬ها را ایجاد کرد.‬

    ‫1. ابتدا پالت ‪ gradient‬را باز کنید.‬
         ‫2. یک یا چند رنگ را از پالت ‪ Swatch‬یا پالت رنگ به پالت گرادیانت ‪ Drag‬کنید.‬

     ‫شما می توانید رنگ های ناخواسته ی موجود در گرادیانت را پاک کنید یا از بین ببرید. برای انجام این کار روی‬ لغزنده رنگ کلیک کرده و آن را به خارج از پالت گرادیانت ‪ drag‬کنید.‬همچنین امکان حرکت دادن و جابجا کردن رنگ ها به اطراف وجود دارد. برای انجام این کار باید ‪location slider‬‬ یا لغزنده مکان یاب را حرکت دهید. این لغزنده در باالی گرادیانت قرار دارد. شما می توانید گرادیانت را از حالت‬‫‪ linear‬به ‪ radial‬یا بالعکس تغییر دهید و نیز زاویه آن را هم تغییر دهید. پس از آن، گرادیانت را به همان روشی‬ ‫که رنگ را به شئ اعمال می کنید به آن اضافه کنید. شما می توانید گرادیانت را هم به ‪ fill‬و هم به ‪ stroke‬اعمال‬ کنید.‬