گاه سکوت یک دوست معجزه می کند و تو می اموزی همیشه

بودن در فریاد زدن نیست کاش میشد همچو اواز خوش يك

دوره گرد زندگی را بار دیگر دوره کرد...  

  افسوس....