كاش قلبم درد پنهانی نداشت
چهره ام هرگز پریشانی نداشت
كاش برگه های آخر تقویم عشق
خبر از یك روز بارانی نداشت
كاش می شد راه سخت عشق را
بی خطر پیمود و قربانی نداشت
كاش میشد عشق را تفسیر كرد
دست و پای عشق را زنجیر كرد
كاش یا رب آشنایی ها نبود
یا به دنبالش جدایی ها نبود