نه من آنم

                                  که زفیض نگهت چشم بپوشم          

                                         نه تو آنی         

                                                          که گدا را ننوازی

               در اگر باز نگردد،                    

                                     نروم باز به جایی ،

                                           پشت دیوار نشینم ،                

                                                             چو گدا بر سر راهی  

                         کسی به غیر از تو نخواهم       

                                             چه بخواهی چه نخواهی      

                                               باز کن در                           

                                                                    که جز این خانه مرا نیست پناهی...