مرا ببخش

مرا ببخش اگرچه هنوز گنهكارم

مرا ببخش به پاكي درونت

به صفاي وجدانت

به مهر آتشينت

به سالهاي جواني كه به ظلم از بين رفت