خدایا به خودت قسم که دیگه دلی ندارم 

سوخته دلی هست که اگر لایقش بدانی ارزومند لطف و کرم توست  

خدایا بهش بگو    

من خودمو تو پیچ و خم کوچه های عشق و دلتنگی گم کردم   

دلسوخته دلی هستم که در رویای یافتن بهشت تو در این کره خاکی دل به عشق سپردم  

 بهش بگو از رویای عاشق دیروز جز ویرانه ای چیزی نمانده   

کاش  ویرانگرم بود و میدید که چطور منو به دست لحظه های درد سپرده !!